Klauzula informacyjna

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r., s. 1, ze  zm.), dalej jako „RODO”, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie informuje:

1. Administrator danych

Administratorem danych osobowych jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie z siedzibą przy al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa, zwana dalej Administratorem lub SGH.

2. Inspektor Ochrony Danych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail iod@sgh.waw.pl.

3. Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

4. Okres przetwarzania danych osobowych

Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres rekrutacji, a następnie przez okres przechowywania dokumentacji finansowo-księgowej i archiwalnej, zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku przyjęcia na studia lub do Szkoły Doktorskiej, dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z tokiem realizacji kształcenia, a następnie zostaną poddane archiwizacji i będą przechowywane przez 50 lat zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5. Obowiązek podania danych i konsekwencje niepodania danych

Podanie danych jest niezbędne w celu wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym, a w przypadku przyjęcia na studia lub do Szkoły Doktorskiej – obsługi procesu kształcenia w SGH. W przypadku niepodania danych, nie będą Państwo mogli uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym.

6. Odbiorcy danych

W przypadku korzystania przez administratora z usług innych podmiotów, dane osobowe mogą być im ujawnione na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, a podmioty te będą zobowiązane do zachowania poufności przetwarzanych danych.

Odbiorcami danych są Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki oraz Główny Urząd Statystyczny.

7. Prawa związane z przetwarzaniem

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania opartego na art. 6 ust. 1 lit. e RODO, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją.

Na podstawie Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane decyzje, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu w rozumieniu art. 22 RODO.

8. Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli sądzi Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza RODO.